“ထူးကဲသာလြန္ေသာ” ၀န္ေဆာင္မွဳ

Standard

ယေန႔ေခတ္စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိရန္အတြက္ မိမိ၏ Customer အား “ထူးကဲသာလြန္ေသာ” ၀န္ေဆာင္မွဳေပးမည္ဆိုေသာ ခံယူခ်က္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုေနရာတြင္ “ထူးကဲသာလြန္ေသာ” ဆိုသည့္ စကားစုအား ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္။ ဘာကိုဆိုလိုခ်င္တာလဲ၊ ဘာကိုေျပာခ်င္တာလဲ စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိေနႏိုင္သည္။

ယေန႔ေခတ္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းလိုလိုက မိမိ၏ Customer အား  စင္စစ္ ထူးကဲသာလြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကို ေျပာဆိုေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျပာသြက္၍ အလုပ္ခက္လွေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ေတြ႕ရခဲသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာအေတြးအေခၚႏွင့္ ေျပာင္းလဲမွဳအား လက္မခံႏိုင္ေသးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအား လိုအပ္ေသာ Training ေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ Customer Database အားနည္းျခင္း၊ Database အား ျပန္လည္အသံုးခ်ရာတြင္ မွန္ကန္မွဳမရွိျခင္း၊ Effectiveness ႏွင့္ Efficiency အား တိုင္းတာရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနျခင္း စသည္တို႔က ထူးကဲသာလြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္ အတားအစီးတစ္ခုသဖြယ္ ရွိေနေပသည္။

ထူးကဲသာလြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳသည္ Customer အား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ (Positive Experience) ကို ရရွိေစသည္။ ၄င္းအေတြ႕အႀကံဳအား Customer အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်ျခင္းျဖင့္ Positive Word of Mouth ကို ျဖစ္ေစသည္။ ၄င္းသည္ လက္ရွိ Customer အား ထိန္းထားႏိုင္ရံုသာမက အသစ္အသစ္ေသာ Customer မ်ားကိုလည္း အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ Positive Attitude ျဖစ္ေစသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ထူးကဲသာလြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမွဳ (Positive Reputation) ကိုပါ ရရွိေစသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ဂုဏ္သတင္းေမႊးျပန္႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၌ အလုပ္လုပ္ရျခင္းကို ေပ်ာ္ေမြ႕လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိသည္လည္း အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ခံယူလာမည္ျဖစ္သည္။

အျမတ္ရရွိေရးသည္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းအတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ Customer အား စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းျဖင့္ Profit Goal ကိုပါ ျဖည့္ဆည္းၿပီးသား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

Ref: Customer Service – A Practical Approach (5th Edition) by Elaine K. Harris

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

“Marketing is a race without a finishing line” ~ Philip Kotler