ခုတုံးလုပ္ေၾကာ္ျငာျခင္း

Standard

ခုတံုးလုပ္ေၾကာ္ျငာတယ္ဆိုတာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာေသာ စားသံုးသူေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ လူပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးမေပးသျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းကို အျခားကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုႏွင့္ အသြင္ေဆာင္ကာ အမွတ္တံဆိပ္အားသိေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အရက္ႏွင့္ေဆးလိပ္ စသည္ …

တိက်ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာမွပင္ နစ္နာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေၾကာ္္ျငာမ်ားတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာအေနနဲ႔လည္း ဒီလို Marketing ခုတံုးလုပ္ပံု ေတြကိုသိရွိၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ေရသန္႔လိုလို / အက်ၤီလိုလို / CSR PR Ad လိုလို အဲ႔လို လိုလို လိုလိုေတြမ်ားျပားလာျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္မကိုင္တြယ္ဘူးဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂါတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အထင္ကရရာသီပြဲေတာ္မ်ား၊ လူငယ္အေျမာက္အမ်ားလာေရာက္ေသာပြဲမ်ား၊ အားကစားႏွင့္ အျခားေသာ ပြဲလမ္းသဘင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲအထိ ယဥ္ေက်းမွဳတစ္ခုအျဖစ္ေရာက္ရွိေစရန္ အျပင္းအထန္လုပ္ကိုင္လာၾကျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ကို ျမင္ႏိုင္မွဳႀကိမ္ႏွဳန္းကို ျမွင့္တင္လာၾကတာမ်ိဳးေတြလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ စမ္းသပ္သံုးစြဲမွဳအားျမွင့္တင္ျခင္း၊ သံုးစြဲရန္တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲမွဳႀကိမ္ႏွဳန္းအားျမွင့္တင္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

Surrogate Advertising is a form of advertising which is used to promote banned products like cigarettes and alcohol, in the disguise of another product. (Source: Wiki)

အဆိုးဆံုးအေနအထားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားတည္ရွိရာေနရာမ်ားအထိသြားေရာက္ၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အား ျမင္မိ၊ မွတ္မိေစေအာင္လုပ္ျခင္းက လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကို အညႊန္႔တံုးေစရန္ လုပ္ေနျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ခုတုံးလုပ္ေၾကာ္ျငာတာဟာ Marketing Ethics နဲ႔ ခ်ိန္ဆတဲ့အခါ ေသြဖီတဲ့သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ဒီလိုေၾကာ္ျငာေတြကိုလံုး၀ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သင့္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

“Marketing is a race without a finishing line” ~ Philip Kotler

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s